Forretningsbetingelser

ANSVARSBEGRÆNSNING

  1. Konsulenten er ansvarlig for egne leverede ydelser og produkter overensstemmelse med nedenstående punkter.
  2. Konsulenten er, med de nedenfor anført begrænsninger, alene erstatningsansvarlig for tab, som konsulenten i sin rådgivning ved grov uagtsomhed måtte påføre klienten.
  3. Konsulentens ansvar omfatter ikke indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, avancetab, tab af data, mistet goodwill og image.
  4. Konsulentens samlede erstatningsansvar for klientens direkte tab i relation til en opgave kan dog ikke overstige konsulentens samlede modtagne honorar for den enkelte opgaves udførelse.
  5. Konsulenten er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med konsulentens bistand.
  6. Klientens krav om erstatning mod konsulenten bortfalder, medmindre det er gjort gældende indenfor rimelig tid efter det tidspunkt hvor klienten konstaterede eller burde have konstateret grundlaget for erstatningskravet.

SKADELØSHOLDELSE

  1. Klienten er forpligtiget til at skadeløsholde og løbende refundere konsulenten for ethvert tab, konsulenten måtte lide som følge af krav fra tredjemand, som er rejst på baggrund af, at konsulenten har ageret på vegne af klienten.
  2. Klientens skadeløsholdelse af konsulenten bortfalder dog, i det omfang det af tredjemand rejste krav kan begrundes i, at konsulenten groft uagtsomt har tilsidesat sine forpligtigelser i relation til klienten.

LOVVALG OG VÆRNETING

  1. Enhver tvist mellem konsulenten og klienten afgøres efter dansk rets principper.