Rådgivning

Medarbejderudvikling

Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) er et brugbart værktøj til at få virksomheden flyttet i den rigtige retning og dermed understøtte den i forvejen fastlagte strategi.

Enhver god MUS kræver stillingtagen til de 4 HV-spørgsmål:

 • Hvad kan du?
 • Hvad kræver vi?
 • Hvad ønsker du?
 • Hvad kan vi tilbyde?

Resultaterne af MUS må aldrig blot blive ’ord på et stykke papir’, hvorfor opfølgning er væsentlig. Desto mere der følges op løbende, desto større bliver udviklingen, ikke kun af de pågældende medarbejdere, men i særdeleshed af virksomheden.

MUS består af 3 faser:

 1. Forberedelse
 2. Samtale
 3. Opfølgning

De tre faser kræver forskellige kompetencer hos lederen og desværre er ikke alle ledere i besiddelse af de rette redskaber til alle faser. Des mere vigtigt er det, at lederne er klædt på til at gennemføre alle tre faser.

Ad 1. Forud for MUS skal ledelsen i god tid informere medarbejderen herom og udlevere et skema i god tid til brug for forberedelse. Skemaet skal været tilpasset den pågældende virksomhed og den fastsatte strategi, for at opnå mest muligt udbytte. Derved opnås at begge parter, såvel leder som medarbejder kan forberede sig og sikre sig at de begge kommer rundt om alle forhold af værdifuld karakter.

Ad 2. Samtalen skal foregå ’face to face’ uden forstyrrelser af nogen art. I forbindelse med samtalen, skal leder og medarbejder i fællesskab udfylde en udviklingsplan, for at sikre at der løbende bliver fulgt op på det aftalte. Denne plan danner udgangspunkt for den næstfølgende MUS samtale.

Ad 3. Opfølgning er essentielt for at MUS opnår den tilsigtede værdi og udviklingsplan et glimrende værktøj. Af planen fremgår hvad der mellem parterne er aftalt vedr. efteruddannelse, ændring af ansvars- og arbejdsområde og forbedrings indsatsområder iøvrigt.

MUS og lønsamtale bør holdes skarpt adskilt, da det er to forskellige begivenheder, med hver sit forskellige formål.

MUS forudsætter at parterne spiller sammen, hvorimod der i en samtale om løn ofte er tale om en forhandling. Det er vanskeligt at rumme begge formål i samme samtale, da rollerne ganske enkelt vil kollidere.

MUS kræver at der fokuseres mere på medarbejderens udvikling end på deres præstationer. Der skal tages udgangspunkt i medarbejdernes ressourcer, og fokus skal rettes på deres fremtidige udvikling til at matche opgaverne i virksomheden det næste år. Såfremt denne samtale handler om præstationer, bliver fokus bagudrettet mod at vurdere noget der er sket og indholdet i samtale bliver derfor at evaluerende karakter. Dette vil medføre at udviklingsperspektivet bliver forstyrret.

Veltilrettelagt og gennemført MUS med løbende opfølgning vil medføre stor gevinst for virksomheden.

STRATEGI der virker!

Strategi skal være tilpasset den aktuelle virksomhed, for at opnå værdi. Værdien er forudsætning for vækst og for overlevelse på det globale marked. Enhver virksomhed vil skabe målbare resultater når den fastlagte strategi giver mening.

De 3 vigtigste grundelementer i STRATEGI UDVIKLING:

MISSION: Hvorfor er vi her? Hvad er meningen?

VISION:   Hvor vil vi gerne hen?

VÆRDIER: Formulering af proces og implementering.

Områder der skal integreres i strategiprocessen er : LEDELSE, DRIFT, LÆRING OG COMMITMENT (FØLGESKAB)

At forstå sammenhængen mellem strategi proces og resultat er vigtigt.

Uden det, er enhver procesanalyse af ringe værdi for ledere.

 Alle topledere har et naturligt fokus på at sikre, at indholdet af en strategi er i orden.

Fundamentalt er det at have fokus på processen omkring udvikling og implementering af strategi, da der er en direkte kobling mellem strategiproces og forretningsmæssige resultater. Det strategiske arbejde gør en forskel og skal gribes rigtigt an fra start.

 1. Fokus på processen
 2. Perspektiv (ressource- eller markedsorienteret?)
 3. Tidshorisont (strategiperiodens levetid)
 4. Levetid (strategiplan)
 5. Top-down eller bottom-up (afhængig af ledelsesstil)
 6. Deltagere

Efter afklaring af ovenstående 6 punkter, kan design af strategiproces fastlægges.

Design af strategiproces:

 • Hvordan skaber vi et billede af, hvad fremtiden bringer?
 • Hvilke analyser af eksterne og interne forhold er nødvendige?
 • Hvordan skal mission, vision, mål, værdier og succeskriterier formuleres?
 • Hvilke former for workshops, seminarer og møder er nødvendige?
 • Hvordan skal strategien kommunikeres? Hvilke kanaler og virkemidler skal anvendes?
 • Hvordan sikres implementering af strategien, at der foretages nødvendig opfølgning af mål og indsatser?

VIGTIGT er det at strategiprocessen vælges med stor omhu, da det kan tage flere år for en organisation at vænne sig til en ny måde at arbejde med strategi på.

Ligeså vigtigt er det at holde fast i det valgte design, da det giver organisationen reel mulighed for at forbedre og justere i processen.

Mange strategiprocessers svaghed, er ensidigt fokus på udviklingen, hvor aktiviteter forbundet med implementering og opfølgning glemmes eller fejlagtigt udelades.

Formulering og implementering af strategi er virksomhedens værdier.

Missionen udgør fundamentet og visionen er det der stræbes efter at realisere vha. den fastlagte strategi.

Med afsæt i visionen fastlægges en række strategiske mål og fokusområder.

I analysearbejdet stilles skarpt på ydelser, markeder, kunder, konkurrenter, forretningsmodel og risici.

Implementering af den fastlagte strategi, tager afsæt i fastlagte initiativer baseret på centrale parametre, for at sikre effektiv prioritering og opnåelse af succes.

Nøgletal, dvs. KPI (Key Performance Indicator) opstilles til understøtning af effektiv implementering og dermed realisering af den forud fastlagte strategi.

Problemer kan opstå hvis der ensidigt fokuseres på KPI’er med risiko for at implementering glipper. For at hindre dette, bør PLAN-DO-CHECK-ACT aktiviteter fra Kvalitets ledelses cirklen være i fokus.

 • En strategiproces starter typisk med fastlæggelse af en vision.
 • Visionen brydes herefter ned til ganske få mål, der skal være udfordrende, men opnåelige.
 • Vigtigt er det at der højst må være tale om 2-3 mål, som til gengæld skal være af afgørende vigtighed.
 • Næste skridt er udarbejdelse af planer
 • Implementering af planer
 • Evaluering af performance
 • Dernæst diagnosticering, der gør det muligt at opfange læring og justere planen.

 PLAN-DO-CHECK-ACT

Nedbrydning af strategien i delelementer er af stor vigtighed for at mellemledere og ledere forstår strategien og hver især kan se deres personlige rolle i mål opfyldelse.

Kendetegnet for en veltilrettelagt metode i strategiudvikling og implementering er vedvarende fokus på Kaizen (kontinuerlige forbedringer), samtidig med at koblingen mellem virksomhedens mission og kvalitetskontrolsystemet understøttes, med tilhørende milepæle og kontrolpunkter.

Incl. en bred involvering af ledergruppen i udvikling og fastlæggelse af mål og midler.

Bemærk at der typisk kan gå to til tre år, før organisationen er fuld fortrolig med strategiprocessen, selvom den umiddelbart kan virke enkel og lige til.

Involvering af ledergruppen er af afgørende betydning, da alle derved føler ejerskab for at den endelige plan lykkes, når de har mulighed for at præge beslutningerne.

Strategi må aldrig blive et stabsprojekt, da det så er dømt til at mislykkes. Det er direktionens ansvar at drive strategiprocessen og sikre at der bliver truffet klare valg.

En god idé er at inddrage en planlægningscoach, der har til opgave at udfordre og få lederne op i omdrejninger. Tillige med at coachen har til opgave at hindre at nogen blive for konservative eller fortaber sig i detaljer. Coachen skal sikre at processen skrider fremad og alle holder sig på sporet.

Ved inddragelse af coach/konsulent i strategiudvikling, processen og implementering, skal virksomheden fra start af, gøre sig følgende klart:

 1. Ved, hvorfor og hvordan en konsulent/coach ønskes anvendt.
 2. Ved, hvad de ønsker at få ud af samarbejdet.
 3. Er motiveret til at arbejde med forandringer og forbedringer.
 4. Ved, at processen også kan indebære kritik.
 5. Aktivt medvirker i styring af opgaveløsningen.

Strategi skal give mening, for opnåelse af High Performance og effektive resultater.

BEMÆRK at strategiprocessen er det allervigtigste, når ambitiøse målsætninger skal realiseres.