Strategiudvikling

3 måder til udvikling af virksomheden

 • Optimere/effektivisere processer
 • Skabe udadrettet vækst
 • Ny forretnings model – både ny proces og nye kundemarkeder

De 3 måder hænger sammen, blot er det forskellig værktøjer der gøres brug af!

Fokus på salg, strategi, right time og rettidig ildhu og omhu.

 1. Gør på kort tid status på 5 vækstinitiativer
 2. Aktiv deltagelse fra nøglepersoner
 3. Tilpasse projektplan; checkspørgsmål
 4. Få overbliks skemaer/flowdiagrammer frem fra rapporter
 5. Visuel gengivelse af virksomhedens status “ind i fremtiden”
 6. Nye initiativer igangsættes IKKE før man er klar
 7. Løbende opfølgning på besluttede initiativer!

FASE 1: Eye opener

 • Gør status
 • Find attraktive, oversete og undervurderede muligheder
 • Fælles proces – vækst i centrum
 • Kredsen af interne bidragsydere øges  – bedre commitment
 • Hjemmeopgaver og møder; fakta + diskussioner
 • Dokumenteres og synliggøres på let tilgængelige tavler
 • 1-3 handlinger besluttes

Ledelsens VækstDrive: Er vi målrettede og tilstrækkeligt “fremme i skoene”?

Produkter og produktudvikling: På hvilke produkter tjener vi vores penge og på hvilke skal vi satse fremover?

Salg og markedsføring: Er salgs processen optimalt indrettet med de muligheder, der findes i dag?

Konkurrence: Kan vi begå os i konkurrencen og har vi en markant profil?

FASE 2: Forberedelse

Målet er at øge succesraten på de nye initiativer

Forskelligt indhold fx.:

 • Fjerne hindringer før nye initiativer sættes i gang
 • Nærmere vurdering af muligheder fx. nye markeder
 • Udarbejde salgs materiale
 • Skaffe ny medarbejder
 • Kompetenceudvikle
 • Vækst coaching af ledelsen

FASE 3: Initiativ

Vigtigst er:

 • Gennemførelse af 1-3 markeds rettede vækstprojekter
 • Tag den den direkte vej – høst de “lavt hængende frugter” først = succes
 • Større og mere komplekse væksttiltag

 

Eye opener – Forberedelse – Initiativ

 

STRATEGI der virker!

Strategi skal være tilpasset den aktuelle virksomhed, for at opnå værdi. Værdien er forudsætning for vækst og for overlevelse på det globale marked. Enhver virksomhed vil skabe målbare resultater når den fastlagte strategi giver mening.

De 3 vigtigste grundelementer i STRATEGI UDVIKLING:

MISSION: Hvorfor er vi her? Hvad er meningen?

VISION:   Hvor vil vi gerne hen?

VÆRDIER: Formulering af proces og implementering.

Områder der skal integreres i strategiprocessen er : LEDELSE, DRIFT, LÆRING OG COMMITMENT (FØLGESKAB)

At forstå sammenhængen mellem strategi proces og resultat er vigtigt.

Uden det, er enhver procesanalyse af ringe værdi for ledere.

 Alle topledere har et naturligt fokus på at sikre, at indholdet af en strategi er i orden.

Fundamentalt er det at have fokus på processen omkring udvikling og implementering af strategi, da der er en direkte kobling mellem strategiproces og forretningsmæssige resultater. Det strategiske arbejde gør en forskel og skal gribes rigtigt an fra start.

 1. Fokus på processen
 2. Perspektiv (ressource- eller markedsorienteret?)
 3. Tidshorisont (strategiperiodens levetid)
 4. Levetid (strategiplan)
 5. Top-down eller bottom-up (afhængig af ledelsesstil)
 6. Deltagere

Efter afklaring af ovenstående 6 punkter, kan design af strategiproces fastlægges.

Design af strategiproces:

 • Hvordan skaber vi et billede af, hvad fremtiden bringer?
 • Hvilke analyser af eksterne og interne forhold er nødvendige?
 • Hvordan skal mission, vision, mål, værdier og succeskriterier formuleres?
 • Hvilke former for workshops, seminarer og møder er nødvendige?
 • Hvordan skal strategien kommunikeres? Hvilke kanaler og virkemidler skal anvendes?
 • Hvordan sikres implementering af strategien, at der foretages nødvendig opfølgning af mål og indsatser?

VIGTIGT er det at strategiprocessen vælges med stor omhu, da det kan tage flere år for en organisation at vænne sig til en ny måde at arbejde med strategi på.

Ligeså vigtigt er det at holde fast i det valgte design, da det giver organisationen reel mulighed for at forbedre og justere i processen.

Mange strategiprocessers svaghed, er ensidigt fokus på udviklingen, hvor aktiviteter forbundet med implementering og opfølgning glemmes eller fejlagtigt udelades.

Formulering og implementering af strategi er virksomhedens værdier.

Missionen udgør fundamentet og visionen er det der stræbes efter at realisere vha. den fastlagte strategi.

Med afsæt i visionen fastlægges en række strategiske mål og fokusområder.

I analysearbejdet stilles skarpt på ydelser, markeder, kunder, konkurrenter, forretningsmodel og risici.

Implementering af den fastlagte strategi, tager afsæt i fastlagte initiativer baseret på centrale parametre, for at sikre effektiv prioritering og opnåelse af succes.

Nøgletal, dvs. KPI (Key Performance Indicator) opstilles til understøtning af effektiv implementering og dermed realisering af den forud fastlagte strategi.

Problemer kan opstå hvis der ensidigt fokuseres på KPI’er med risiko for at implementering glipper. For at hindre dette, bør PLAN-DO-CHECK-ACT aktiviteter fra Kvalitets ledelses cirklen være i fokus.

 • En strategiproces starter typisk med fastlæggelse af en vision.
 • Visionen brydes herefter ned til ganske få mål, der skal være udfordrende, men opnåelige.
 • Vigtigt er det at der højst må være tale om 2-3 mål, som til gengæld skal være af afgørende vigtighed.
 • Næste skridt er udarbejdelse af planer
 • Implementering af planer
 • Evaluering af performance
 • Dernæst diagnosticering, der gør det muligt at opfange læring og justere planen.

 PLAN-DO-CHECK-ACT

Nedbrydning af strategien i delelementer er af stor vigtighed for at mellemledere og ledere forstår strategien og hver især kan se deres personlige rolle i mål opfyldelse.

Kendetegnet for en veltilrettelagt metode i strategiudvikling og implementering er vedvarende fokus på Kaizen (kontinuerlige forbedringer), samtidig med at koblingen mellem virksomhedens mission og kvalitetskontrolsystemet understøttes, med tilhørende milepæle og kontrolpunkter.

Incl. en bred involvering af ledergruppen i udvikling og fastlæggelse af mål og midler.

Bemærk at der typisk kan gå to til tre år, før organisationen er fuld fortrolig med strategiprocessen, selvom den umiddelbart kan virke enkel og lige til.

Involvering af ledergruppen er af afgørende betydning, da alle derved føler ejerskab for at den endelige plan lykkes, når de har mulighed for at præge beslutningerne.

Strategi må aldrig blive et stabsprojekt, da det så er dømt til at mislykkes. Det er direktionens ansvar at drive strategiprocessen og sikre at der bliver truffet klare valg.

En god idé er at inddrage en planlægningscoach, der har til opgave at udfordre og få lederne op i omdrejninger. Tillige med at coachen har til opgave at hindre at nogen blive for konservative eller fortaber sig i detaljer. Coachen skal sikre at processen skrider fremad og alle holder sig på sporet.

Ved inddragelse af coach/konsulent i strategiudvikling, processen og implementering, skal virksomheden fra start af, gøre sig følgende klart:

 1. Ved, hvorfor og hvordan en konsulent/coach ønskes anvendt.
 2. Ved, hvad de ønsker at få ud af samarbejdet.
 3. Er motiveret til at arbejde med forandringer og forbedringer.
 4. Ved, at processen også kan indebære kritik.
 5. Aktivt medvirker i styring af opgaveløsningen.

Strategi skal give mening, for opnåelse af High Performance og effektive resultater.

BEMÆRK at strategiprocessen er det allervigtigste, når ambitiøse målsætninger skal realiseres.