Audit

Audit af forretningsgange er et effektivt værktøj til brug for løbende forbedringer.

Ved audit af forretningsgange undersøges om virksomhedens forretningsgange stemmer overens med de i forvejen fastsatte og dokumenterede krav som virksomheden er underlagt, jf. gældende internationale standard. Uanset om der konstateres overensstemmelse mellem dokumenterede procedurer og faktiske forhold, vil der ved enhver god audit kunne fremsættes forslag/anbefalinger til forbedringer.

Alle processer er dynamiske og bør med jævne mellemrum kortlægges og analyseres. Derfor er det oplagt at lade det finde sted i forbindelse med audit, hvilket forudsætter at der afholdes procesaudit og ikke blot en overensstemmelsesaudit.

Anderledes forholder det sig, såfremt der konstateres afvigelser i form af uoverensstemmelser ift. det i ledelsessystemet beskrevne, jf. krav defineret i den gældende standard. Dette vil udløse en ‘NC’ – Non Compliance, dokumenteret i en afvigelsesrapport og nødvendiggøre iværksættelse af korrigerende og forebyggende foranstaltninger.

Dette belyser den værdi der ligger i at afholde audit som forudsætning for at man løbende gennemgår systemet og dets effektivitet ved at afstemme forretningsgange. Ledelsessystemet er dynamisk og udvikler sig løbende som enhver anden proces. Desværre er det langt fra alle der har erkendt den værdi der ligger i at anvende audit som et effektivt værktøj til at belyse processer, men alene tager afsæt i overensstemmelse med at faktiske forhold stemmer overens med hvad der er nedfældet i gældende procedurer.

Det kan sammenlignes med at du hver dag kører den samme rute på vej til job. Turen varer ca. 35 min. Man kender ruten og det har man vænnet sig til, og har en aversion mod at gøre andet end det velkendte. En dag oplyses du om at du med fordel kan køre en anden vej der kun tager 20 min. Hvad ville du vælge?

Ret henvendelse til Kvalitetskonsulenten for at få udført en audit og eller kortlagt processer, ikke kun for at undersøge om alt er ‘In Compliance’, men især for at få belyst processer, og fremsat forslag til forbedringer. Audit udføres både i virksomheden og hos virksomhedens leverandører.

Lead Auditor Certifikat