VækstDrive

3 måder til udvikling af virksomheden

 • Optimere/effektivisere processer
 • Skabe udadrettet vækst
 • Ny forretnings model – både ny proces og nye kundemarkeder

De 3 måder hænger sammen, blot er det forskellig værktøjer der gøres brug af!

Fokus på salg, strategi, right time og rettidig ildhu og omhu.

 1. Gør på kort tid status på 5 vækstinitiativer
 2. Aktiv deltagelse fra nøglepersoner
 3. Tilpasse projektplan; checkspørgsmål
 4. Få overbliks skemaer/flowdiagrammer frem fra rapporter
 5. Visuel gengivelse af virksomhedens status “ind i fremtiden”
 6. Nye initiativer igangsættes IKKE før man er klar
 7. Løbende opfølgning på besluttede initiativer!

FASE 1: Eye opener

 • Gør status
 • Find attraktive, oversete og undervurderede muligheder
 • Fælles proces – vækst i centrum
 • Kredsen af interne bidragsydere øges  – bedre commitment
 • Hjemmeopgaver og møder; fakta + diskussioner
 • Dokumenteres og synliggøres på let tilgængelige tavler
 • 1-3 handlinger besluttes

Ledelsens VækstDrive: Er vi målrettede og tilstrækkeligt “fremme i skoene”?

Produkter og produktudvikling: På hvilke produkter tjener vi vores penge og på hvilke skal vi satse fremover?

Salg og markedsføring: Er salgs processen optimalt indrettet med de muligheder, der findes i dag?

Konkurrence: Kan vi begå os i konkurrencen og har vi en markant profil?

FASE 2: Forberedelse

Målet er at øge succesraten på de nye initiativer

Forskelligt indhold fx.:

 • Fjerne hindringer før nye initiativer sættes i gang
 • Nærmere vurdering af muligheder fx. nye markeder
 • Udarbejde salgs materiale
 • Skaffe ny medarbejder
 • Kompetenceudvikle
 • Vækst coaching af ledelsen

FASE 3: Initiativ

Vigtigst er:

 • Gennemførelse af 1-3 markeds rettede vækstprojekter
 • Tag den den direkte vej – høst de “lavt hængende frugter” først = succes
 • Større og mere komplekse væksttiltag

 

Eye opener – Forberedelse – Initiativ

 

Innovationsledelse

Innovation er kreativitet, der lykkes!

Innovation betyder vækst, og vækst betyder eksistensberettigelse. Alle andre fra skoler, offentlige institutioner til virksomheder og organisationer må sande, at deres eksistens-berettigelse ikke er givet, men må skabes hver dag. Og den bedste måde at skabe den på, er at følge med tiden og ligge foran med innovative løsninger.

Innovation er som et tog – bliver man stående, bliver man kørt over. Løber man foran, så når man destinationen før de andre. Springer man på toget, klarer man sig rimeligt godt, så længe man bevæger sig i takt med togets rytme. Hvis ikke, risikerer man at blive smidt af. Og falder man i søvn, så bliver man hægtet af!

Hvordan kan man lede mod et mål, man ikke kender? Det kan man, når motivationen brænder i hjertet og visionen lyser på himlen. Fastlæg strategien og synliggør visionen så den er velkendt i hele organisationen!

Gennem provokation, øges tolerancen og der skabes mere innovation.

Innovation, når den er allerbedst, er måden at påvirke mennesker på gennem processen og give slip på ønsket om at kontrollere, hvad der skal ske. Jo mere man får medarbejdere til at agere fornuftigt og effektivt på egen hånd, jo større er chancen for succes.

Innovationsledelse er grundlæggende præget af visionen om at påvirke frem for at styre.

Innovation handler om at finde den næste bølge af profitabel vækst for virksomheden.

At identificere og udklække de forretningsidéer, der kan have afgørende indflydelse på virksomhedens fremtid, samtidig med at idéer til løbende resultatforbedringer opfanges og implementeres.

Innovationsledelse er ledelse af de processer, hvorved nye produkter, nye processer eller nye administrative procedurer skabes og implementeres.

Rammen for god innovationsledelse kan opstilles som 4R modellen, da der udover motivation, som er individets indre drivkraft og lyst til at agere, er fire vigtige faktorer

4R modellen:

Relationer: Interaktion, det indbyrdes forhold imellem to eller flere individer – man skal som gruppe ville hinanden. Uden frugtbare relationer, ingen store innovationer.

Refleksion: Individuel, bevidst eller ubevidst overvejelse – man skal som individ reflektere. En nødvendig komponent for kreativitet, der for nogen kan være vanskelig at mestre i en travl hverdag.

Ritual: En eller flere aktiviteter, der foregår i et tidsrum og rummeligt forløb, samtidig med at der er opmærksomhed på hvad der sker og hvordan det sker. Processen kan foregå på alle planer, såvel enkeltvis som samtidig.

Resultat: Konsekvens eller synligt udfald. Et mål, der er opnået, en løsning på et problem – fokus på hvad der kommer ud af det.

Relationer, refleksion, ritual og resultat påvirker kreativitet og innovation.

Forudsætninger for at skabe innovation:

 • Riv væggene ned og skab en tværfaglig organisation, hvor der arbejdes i projekter og teams.
 • Tildel alle medarbejdere en coach i stedet for en chef
 • Træn et antal professionelle projektledere og projektadministratorer
 • Træn organisationen i at arbejde i projekter, incl. cheferne
 • Skab en projektorienteret organisation med projektgrupper og afdelinger, med max. 10-12 mennesker i hver.
 • Overvåg at der altid skabes tværfaglige grupper
 • Skab grupper med komplementerende personer
 • Vær opmærksom på at de mest relevant udvælges og ikke altid de samme
 • Udvikl procedurer til at håndtere udvikling, budgetter, aflønning mv.
 • Tal åbnet og ærligt.

Orientering

Lav en gennemarbejdet situationsbeskrivelse, hvad vil vi og hvad har vi at gøre med? Udarbejd en SWOT-analyse over opgaven og i teamet, dvs. vurder styrker, svagheder, muligheder og trusler.

 • Hvad er den største fejl, vi kan begå?
 • Hvad er den største mulighed?

Drøft udfordringen i projektet og skab enighed i teamet om hvad opgaven går ud på. Gentag regelmæssigt hvad opgaven går ud på, hent hen til den er udført.

Værdier

Analyser succeser med henblik på at finde de bagvedliggende værdier. Find de værdier der går igen – fællesnævnere for High Performance-mønstre.

Find de værdier der skal opprioriteres, for at nå et 110% mål.

Find de værdier, der kan forhindre teamet i at nå målet og parkér dem.

Find de strategiske værdier, der er de få værdier, der skal fungere 110%, når målet er nået.

 • Strategiske værdier er ’hjertet’ i den mulige fremtid
 • Strategiske værdier skaber energi og commitment

Målbeskrivelse

Målet/visionen om målet beskrives, så alle kan se det for sig og især at enhver kan se sin plads i opfyldelsen af målet. Deraf vil der senere tegnes de mange veje fra målet, og til hvor vi er lige nu.

Konkretisér målbeskrivelse

 • Del målet op i målområder – fx ledelse, organisation, produkter, økonomi, informationssystemer
 • Beskriv målet
 • Vær ambitiøs – 110%
 • Man ved at målet er 110%, når deltagerne siger: ”Det bliver ikke let, men det kan lade sig gøre, og vi skal gøre det”.

Handlingsplaner og pilotprojekter

 • Planlæg med udgangspunkt i målet – baglæns
 • Beskriv delmål og kriterier for opfyldelse af delmål
 • Beskriv de aktiviteter, der fører fra delmål til delmål
 • Beskriv pilotprojekter – gennemføres på max. 100 dage med fuldt fokus på de strategiske værdier.
 • Aftal milepæle, og hvordan man fejrer fremskridt

Walk as you talk

Alle arbejder bedst med nye ting, når vi kan stole på hinanden og på virksomheden. Vær ærlig i alle sammenhænge. Vis tillid, vis egne svagheder, så andre kan få mulighed for at hjælpe til, hvor der reelt er brug for det.

 • Vær professionelt objektiv – ikke politisk subjektiv
 • Se tingene fra virksomhedens synspunkt frem for din chefs
 • Hvad du siger om andre – skal du altid sige til dem selv
 • Hjælp hvor du kan: Til den, der giver, gives mere.
 • Sig din mening på en ordentlig måde – dvs. ved at anerkende, at der altid er mindst en anden måde at se tingene på.
 • Se til, at virksomheden behandler folk ordentligt, også når man ikke mener, de gør et godt arbejde – vi kan alle havne i samme situation.

INNOVATION = VEJEN TIL VÆKST

Hvordan sikres og hvad driver væksten?


Det faktum, at et selskab vækster ikke nødvendigvis betyder, at der ses en sund profit, desværre …

“Hvis du ikke kan slå dine konkurrenter, blot slutte sig til dem, eller endnu bedre købe dem ud.”

Hvem kender ikke dette udtryk? Jo mere vigtigt det er at undgå at komme i en sådan situation.

“Du skal ikke konkurrere med rivaler – gør dem irrelevante”

Kun gennem due diligence, fastlæggelse af den rigtige strategi omfattede målbare målsætninger og selvfølgelig fastholde fokus på forretningsprocesser, vil selskabet lykkes med at være på forkant med udviklingen og være en fremtidssikret virksomhed.

Vækst Drive er som internationale standarder et redskab, der på en enkel og ligefrem måde, angiver de områder i virksomheder, der skal undersøges, hvor man kan finde grundlag for optimering og yderligere vækst.

I stedet for at fokusere på ALARM områder (rødt område), se på de områder, der viser sig at være effektiv (grønt område). Her er noget, der virkelig ‘spiller’, lykkedes perfekt!

Hvad sker der, hvad er det, der fungerer så godt? Alle medarbejdere trives, er innovative og genererer næsten aldrig lavet fejl af nogen art? Overfør disse objektive beviser på fremragende præstationer på andre områder af virksomheden, hvor analysen viser at der er plads til forbedringer.

Videndeling på tværs af organisationen fremmes gennem kommunikation og dialog, rettidig information til medarbejderne om alle spørgsmål, som er relevante for deres daglige arbejde.

• Har virksomheden den rigtige strategi?
• Er strategien velkendt blandt alle medarbejdere i hele organisationen?
• Hvordan sikrer vi løbende information om udviklingen i virksomheden?
• Hvad med samarbejde på tværs af afdelinger?

Glade og tilfredse medarbejdere driver væksten. Medarbejderne er den vigtigste ressource i virksomheden, uden dem ingen produktion eller service og uden produktionen eller tjenester ingen virksomhed.

Vækst Drive stammer fra Blue Ocean og karakteriserer et marked uden konkurrenter, fordi den måde, virksomheden arbejder, simpelthen er unik såvel som deres produkter/services er.