Procesledelse

3 måder til udvikling af virksomheden

 • Optimere/effektivisere processer
 • Skabe udadrettet vækst
 • Ny forretnings model – både ny proces og nye kundemarkeder

De 3 måder hænger sammen, blot er det forskellig værktøjer der gøres brug af!

Fokus på salg, strategi, right time og rettidig ildhu og omhu.

 1. Gør på kort tid status på 5 vækstinitiativer
 2. Aktiv deltagelse fra nøglepersoner
 3. Tilpasse projektplan; checkspørgsmål
 4. Få overbliks skemaer/flowdiagrammer frem fra rapporter
 5. Visuel gengivelse af virksomhedens status “ind i fremtiden”
 6. Nye initiativer igangsættes IKKE før man er klar
 7. Løbende opfølgning på besluttede initiativer!

FASE 1: Eye opener

 • Gør status
 • Find attraktive, oversete og undervurderede muligheder
 • Fælles proces – vækst i centrum
 • Kredsen af interne bidragsydere øges  – bedre commitment
 • Hjemmeopgaver og møder; fakta + diskussioner
 • Dokumenteres og synliggøres på let tilgængelige tavler
 • 1-3 handlinger besluttes

Ledelsens VækstDrive: Er vi målrettede og tilstrækkeligt “fremme i skoene”?

Produkter og produktudvikling: På hvilke produkter tjener vi vores penge og på hvilke skal vi satse fremover?

Salg og markedsføring: Er salgs processen optimalt indrettet med de muligheder, der findes i dag?

Konkurrence: Kan vi begå os i konkurrencen og har vi en markant profil?

FASE 2: Forberedelse

Målet er at øge succesraten på de nye initiativer

Forskelligt indhold fx.:

 • Fjerne hindringer før nye initiativer sættes i gang
 • Nærmere vurdering af muligheder fx. nye markeder
 • Udarbejde salgs materiale
 • Skaffe ny medarbejder
 • Kompetenceudvikle
 • Vækst coaching af ledelsen

FASE 3: Initiativ

Vigtigst er:

 • Gennemførelse af 1-3 markeds rettede vækstprojekter
 • Tag den den direkte vej – høst de “lavt hængende frugter” først = succes
 • Større og mere komplekse væksttiltag

 

Eye opener – Forberedelse – Initiativ

 

Koden til at forstå LEAN

De 5 LEAN principper er koden til at forstå LEAN og er dermed naturlovene indenfor excellent procesledelse.

Principperne inspirerer til nye tanker om, hvordan vi tilrettelægger arbejdsgangene.

1.  Specificer, hvad der skaber værdi for brugeren

2. Identificér værdistrømme, og fjern de ikke-værdiskabende aktiviteter

3. Skab flow omkring de værdiskabende aktiviteter

4. Etablér træksystemer

5. Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer

Hver gang en konsulent i samarbejde med relevante faggrupper, optegner et proces-forløb (værdistrøm), er oplevelsen den, at deltagerne træder et par skridt tilbage og for det første bliver meget opmærksomme på, hvor komplekse arbejdsgangene er. Derefter er der altid nogen, der gør opmærksom på ’at det her må vi kunne gøre mere enkelt’.

Ofte bliver deltagerne en smule forbløffede over, hvor komplekst det samlede procesforløb er, når den enkelte kun er vant til at se på sin egen indsats.

Det er starten på at tænke LEAN, og første step i at tænke i forbedringer, der er det grundlæggende i implementering af forandringsledelse.

DE TRE TYPER AF AKTIVITETER:

I enhver konkret proces, handler det om at identificere:

 • Hvilke aktiviteter der skaber værdi for brugeren/kunden?
 • Hvilke aktiviteter skaber ikke værdi for brugeren/kunden, men er nødvendige i forbindelse med procesforløbet, fx registreringer?
 • Hvilke aktiviteter skaber ikke værdi for brugeren/kunden og kan derfor fjernes?

Værditilvækst kan forenklet sagt foregå på to måder. Enten kan man øge kvaliteten og/eller servicen på en konkret ydelse med de eksisterende ressourcer. Eller man kan fastholde den nuværende kvalitet og service og optimere ressourceanvendelsen – og hermed frigøre ressourcer til andre formål. Ressourcer vil ofte være både menneskelige ressourcer, som kompetencer og tid, samt økonomiske ressourcer.

LEAN er en anden måde at anskue processer på, et tankesæt der hjælper med at optimere de administrative og serviceprægede processer, der kendetegner mange danske virksomheder og organisationer.

LEAN har for længst vist sit værd i produktionsmiljøer, spild konstateres og fjernes, proces flow forbedres og fejl forebygges, til fordel for løbende forbedringer og maksimering af kundeværdi.

LEAN kan forårsage stress, hvis ansvars- og arbejdsområder ikke er tydeliggjort, skabe utryghed når respektive arbejds- og ansvarsområder skifter karakter. Desto vigtigere er kendskabet til processen, forståelse, forankring og gennemsigtighed og ikke mindst at medarbejdere inddrages og guides under hele projektforløbet.

Kommunikation – kommunikation – kommunikation er alfa og omega, for at opnå succes gennem ethvert projektforløb, så eksekvering og implementering af værdi-skabende forbedringer finder sted.